ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Наукова діяльність

Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри пов’язані з використанням інженерно-геодезичних методів в будівництві та експлуатації нафтогазових споруд, атомних електростанцій, екологічних дослідженнях, кадастрі.

В останній час працівники кафедри тісно співпрацюють з «Укртрансгазом», НАК України, міністерством транспорту та міністерством екології.

Виконують роботи та дослідження по паспортизації магістральних газопроводів, дослідження зсувних процесів, моніторингу земної поверхні.

Наукова діяльність викладачів кафедри інженерної геодезії є складовою частиною тематичного плану Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ). Основним науковим напрямком діяльності кафедри інженерної геодезії є дослідження на тему: “Розробка наукових основ методик геодезичного контролю експлуатаційної надійності споруд і технологічного обладнання”.

В межах цієї проблеми науково – педагогічними працівниками кафедри та студентами проводяться спільні дослідження, які стосуються проблематики використання електронних методів вимірів при геодезичному контролі, врахування сучасних рухів земної поверхні на геодинамічних полігонах, оцінка напружено-деформованого стану технологічного обладнання та конструкцій за результатами геодезичного контролю. Науково-дослідна робота здійснюється  поетапно і передбачає постановку проблеми, вибір методів та напрямків дослідження з врахуванням галузевої та  регіональної складової, формування методики дослідження та оцінка ефективності  в контексті обраного напрямку дослідження, розробка рекомендацій щодо її вдосконалення.

В цілому робота кафедри присвячена  одній з найбільш актуальних і важливих для економіки України  проблем – забезпеченню експлуатаційної надійності технологічного обладнання будівель та споруд об’єктів енергетичної галузі взагалі і АЕС зокрема. Це, звичайно, комплексна проблема, усі складові якої  важливі в тому числі і геодезичний контроль обладнання найважливішого для ядерної безпеки, який вже зараз вимагається нормативними документами, що  регламентують процес експлуатації АЕС.

За останні десять років усі атомні електростанції України будувались й проектувались з реакторними установками (РУ) найбільш сучасного типу ВВЕР-1000. Їх особливістю є наявність захисної оболонки реакторного відділення (ЗОРВ), яка є останнім бар'єром на шляху розповсюдження радіоактивних продуктів у навколишнє середовище при можливих аваріях на АЕС, причиною яких є втрати  теплоносія першого контуру. У зв’язку з цим нормативними документами з ядерної безпеки експлуатація блоків допускається тільки при постійному контролі за напружено-деформованим станом ЗОРВ. Розробки ж методик оперативного контролю напружено-деформованого стану ЗОРВ є надзвичайно актуальними, про необхідність їх зазначається  в численних документах МАГАТЕ, ще Мінатому СРСР  та  Міненерго України. Можливість же використання для оцінки напружено-деформованого стану ЗОРВ геодезичних методів, яка досліджується в процесі виконання науково-дослідної роботи кафедри, з’явилась тільки останнім часом, у зв’язку  з новітніми досягненнями в області механіки суцільного середовища, сучасного програмного забезпечення РС та досягнень в області геодезичного електронного приладобудування. Тут маються на увазі теоретичні розробки  з оцінки  компонент тензора напружень шляхом коваріаційного диференціювання векторів переміщень, сучасні програмні комплекси з моделювання рельєфу поверхонь за дискретною інформацією та  сучасні тривимірні геодезичні системи субміліметрової точності, що дозволяють із порівняно невеликими витратами визначати компоненти векторів переміщень  значної кількості точок. Упровадження цих досягнень науково-технічної думки в практику інженерно-геодезичних робіт, на нашу думку, уже в недалекому часі можна буде порівняти з тим революційним переворотом, який спричинило впровадження GPS технологій у вирішення задач вищої геодезії, методи якої  перетворюються на даний час в одні з основних, при дослідженні навіть геопланетарних  проблем.

Експлуатаційна надійність технологічного обладнання, в тому числі й АЕС, у першу чергу, забезпечується  якістю проектування й досконалістю технології його виготовлення. Проте, на основі аналізу виконаних нами на діючих АЕС досліджень установлені численні випадки, коли обладнання, що експлуатується, не відповідає машинобудівним допускам. Основною причиною цього є те, що обладнання - це  великогабаритні, малосерійні, а в більшості випадків і поштучні агрегати, які не завжди проходили загальне збирання  й випробування на заводах-виготовлювачах. Тому нерідко в практиці, особливо під час монтажу, зустрічаються  спотворення геометричних розмірів, випадки грубої обробки поверхонь, що вимагають великої чистоти, порушення граничних умов допусків. Із іншої сторони деформації будівельних конструкцій і самого обладнання в процесі експлуатації, як свідчать результати і наших досліджень, також можуть бути причиною відхилень від регламентів, установлених ТУ.

Оскільки безаварійна й ефективна експлуатація цілого ряду життєво-важливого обладнання АЕС, у силу його конструктивних особливостей, можлива лише при дотриманні певних геометричних умов, то для забезпечення й перевірки останніх, під час експлуатації ведеться постійний контроль і рихтування обладнання в необхідних випадках.

Робота, яка виконується на кафедрі інженерної геодезії Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу, як розділ держбюджетної науково-дослідної роботи ”Розробка наукових основ і методик геодезичного контролю експлуатаційної надійності споруд і технологічного обладнання” науковим керівником якої є завідувач кафедри, д.т.н. Бурак К.О та в лабораторії геодезичних методів забезпечення експлуатаційної надійності інституту екологічної безпеки природних ресурсів ІФНТУНГ.

Тематика роботи пов’язана з напрямком ”Розробка технологій для подовження ресурсу, підвищення безпеки та енергоефективності потужних енергоблоків ТЕС, ГЕС і АЕС” Державної науково-технічної програми (ДНТП 2002) Міністерства освіти та науки України.

Навігація