ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Наукова діяльність

Наукові дослідження кафедри екології ведуться у наступних напрямках:

 

 • оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) народногосподарських об'єктів;
 • комп'ютерні системи екологічного моніторингу й екологічної безпеки держави, регіону, адміністративних областей і районів, міст і промвузлів, окремих об'єктів;
 • екологічна геофізика, екологічна геологія, екологічна геоморфологія;
 • геолого-геохімічні методи оцінки ресурсів нафти і газу;
 • комп'ютеризовані експертні системи для пошуку, розвідки та розробки родовищ нафти і газу;
 • еколого-економічна оцінка нетрадиційних енергоресурсів: вітру, води, біогазу, сонячної, геотермальної й інших видів альтернативної енергетики;
 • оцінки природно-ресурсного потенціалу;
 • розрахунки граничне допустимих викидів (ГДВ) та скидів (ГДС), інвентаризація джерел викидів, видача дозволів на спецводокористування;
 • екологічні моделі Дністра, Прута, Карпатського регіону;
 • палеогеографія, палеоекологія та геоархеологія Європи, Азії й Африки.

 

 

 

На кафедрі екології започаткована Наукова Школа раціонального використання і захисту природи під керівництвом доктора геолого-мінералогічних наук, професора, академіка трьох Академій Наук, лауреата Державної премії СРСР Олега Максимовича Адаменка. Під його керівництвом захищено 10 докторських та понад 20 кандидатських дисертацій.

Науковий напрямок досліджень викладачів кафедри екології тісно пов’язаний з тематикою держбюджетних науково-дослідних робіт ІФНТУНГ, які виконувалися за рахунок фінансування Міністерства освіти і науки України: тем Д-1 «Наукові основи розробки техногенно-екологічної безпеки в нафтогазовій галузі та нетрадиційній енергетиці» (№ 0198U005853), Д-5 «Науково-методичні основи оцінки впливів об’єктів паливно-енергетичного комплексу на екологічні системи і здоров’я людини в Карпатському регіоні» (№ 0101U001665), Д-8 «Дослідження нових технологій підвищення ефективності видобування вуглеводнів, в тому числі з низькодебітних свердловин» (№ 0104U004086), теми ОБ-2/2008 «Розроблення та запровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища (створення та забезпечення функціонування центру моніторингу довкілля) в Івано-Франківській області» (№ 0108U009406), яка виконувалася за замовленням Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області.

Викладачі кафедри приймають активну участь у міжнародних проектах (див. сайт кафедри: http://ief.nung.edu.ua/index.php/kafedry/eko):

 

 • Українсько-польський проект «Відновлення високогірної обсерваторії на горі Піп Іван» (1996р.), фінансування Варшавською політехнікою;
 • проект ЮНЕСКО «Трансформаційні процеси «Трансформаційні процеси в басейні Верхнього Дністра» (1997-2001рр.), фінансування за рахунок Міністерства освіти, науки, досліджень і технологій ФРН;
 • Українсько-польський проект «Альтернативні палива та інші нетрадиційні джерела енергії» (1999-2001рр.), фінансування: Радомська політехніка (Польща);
 • Американсько-Український демонстраційний проект: «Оцінка впливів на навколишнє середовище розробки Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища» (1999-2001рр.), який виконувався при сприянні Агентства Міжнародного Розвитку США та Представництва ООН в Україні;
 • Румунсько-український проект FARE CREDO «Обґрунтування міждержавного (білатерального) біосферного резервату «Гуцульські Альпи» (1999-2003рр.), грант Європейського Союзу;
 • проект Україна-Програма розвитку ООН: «Оцінка впливів на навколишнє середовище будівництва нового золовідвалу Бурштинської ТЕС» (2000-2001рр.), фінансування ПРООН в Україні;
 • інвестиційний проект Світового банку «Діагноз міста» (2002) фінансування Світового банку;
 • проект TACIS «Вдосконалення транскордонної системи збереження природи Верховини» та Пілотний (демонстраційний) проект TACIS «Оцінка впливів антропогенного навантаження на навколишнє середовище гори Говерла та прилеглих територій» (2002-2003), фінансування ЄС;
 • польсько-український проект «Старуня – майбутній парк Льодовикового періоду» (2004 р.), фінансування польським науковим товариством «Геосфера»;
 • Українсько-Шведський проект, Вуглецевого Фонду Корпорації Північних країн: «Уловлювання і використання попутного газу нафтових свердловин родовищ Кубаш-Луква і Майдан, розташованих поблизу села Міжгір’я Богородчанського району Івано-Франківської області України» (2006-2007), фінансування Svenska Capital Oil AB, NEFCO;
 • Румунсько-український проект RUTEM: «Регіональний центр навчання у захисті навколишнього середовища, менеджменті та моніторингу» (2008-2009), грант ЄС;
 • проект Європейського банку реконструкції та розвитку: “Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки АЕС України» (2011), фінансування ЄС;
 • Румунсько-український проект: «Румунсько-Українська транскордонна мережа – Проект управління ділянками, забрудненими нафтопродуктами» (2012-2014), грант ЄС.

На кафедрі екології діє студентський науковий гурток, де під керівництвом викладачів студенти III-V курсів проводять наукові дослідження, результати яких використовуються при курсовому та дипломному проектуванні, у магістерських роботах та підготовці доповідей на наукові конференції та написанні наукових статей для публікації.

Щороку студенти-екологи приймають участь у міжвузівській студентській науково-практичній конференції. Викладачами кафедри щорічно з числа студентів, які приймають участь у науково-технічній конференції студентів, відбираються один або два студенти, які представляють спеціальність на другому етапі міжвузівської студентської науково-технічної конференції.

Щорічно студенти спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища» приймають участь у II-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Екологія» та посідають призові місця по групі вищих технічних навчальних закладів, як у командному, так й індивідуальному заліку.

 

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ - КСЕБ - ДЕРЖАВИ, ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА, ОБЛАСТЕЙ, РАЙОНІВ, НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ І ПІДРИЄМСТВ

 

Блок 1 - екологічний аудит території методами екологічного картування

Етап 1.1 - експедиційні дослідження: відбір проб ґрунтів, поверхневих, ґрунтових і підземних вод, атмосферного повітря, дощу і снігу, донних  відкладів, рослинних і тваринних продуктів, картування небезпечних  екзо- та ендогеодинамічних процесів, геофізичних полів, захворюваності  населення та об'єктів техносфери

 

Карта фактичного матеріалу

 

Етап 1.2 - рентгенолюмінісцентні, хроматографічні, атомноадсорбційні та інші аналізи проб для визначення забруднень важкими металами, нафтопродуктами, радіонуклідами, пестицидами, порівняння їх з ГДК, регіональним фоном і кларками, виявлення аномалій.

 

 

 

 

Етап 1.3 - складання баз даних, побудова електронних поелементних, сумарних і комплексних еколого-техногеохімічних карт і карти сучасної екологічної ситуації. Кореляція захворюваності населення з екологічними чинниками

 

 

Блок 2 - оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) техногенних об'єктів

 

 

 

 

Блок 3 - моніторинг навколишнього природного середовища

 

Cупутникові знімки району досліджень

 Ієрархія різномасштабних систем екомоніторингу

Блок 4 - моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища при різних сценаріях  сталого соціально-економічного розвитку

Оцінка екологічного стану геоекологічних смуг та прогноз розвитку і змін
основних компонентів довкілля для проведення стабілізаційних заходів
на території Галицького району

 

Блок 5 - екологічний менеджмент управління природоохоронною діяльністю та раціональним  природокористуванням для сталого, екологічно збалансованого та безпечного розвитку

 

Пропонована схема системного реформування державного управління
екологічною безпекою та природоохоронною діяльністю на підприємствах,
у населених пунктах, районах і областях, в галузях і державі Україні

 

 

 

 

Навігація

Головна Кафедри Кафедра екології Наукова діяльність