ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Історія ІЕІ

У березні 1995 р. завідувач кафедри інженерної екології та загальної геології О. М. Адаменко (нині – д-р геол. - мін. наук, проф.) запропонував ректорові Є. І. Крижанівському перетворити Державний інститут екологічного моніторингу Академії наук технологічної кібернетики України на Науково-дослідний інститут екологічної безпеки та природних ресурсів і підпорядкувати його університетові як структурний підрозділ; розділити кафедру інженерної екології та загальної геології на дві частини, одну із них реорганізувати у випускову кафедру інженерної екології; створити на базі кафедр екології і геодезії новий факультет, який називатиметься інженерно-екологічним і включатиме чотири кафедри: екології, інженерної геодезії, хімії та безпеки життєдіяльності. Усі три пропозиції знайшли підтримку у ректора.
До 1999 р. на факультеті велася підготовка фахівців за трьома спеціальностями: «Екологія», «Геодезія» та «Охорона праці в гірництві». Із 1999 р. факультет готує магістрів зі спеціальностей «Геодезія» і «Екологія та охорона навколишнього середовища». До 2001 р. факультет готував спеціалістів з геодезії та екології, а в 2001 р. на факультеті додатково відкрилася нова спеціальність – «Землевпорядкування і кадастр». Через два роки на факультеті створено кафедру природних ресурсів та туризму, пізніше перейменовану на кафедру туризму, завданням якої є організація підготовки фахівців із туристичної інженерії. У 2006 р. студенти спеціальності «Туризм» спільно з кафедрою туризму були переведені на факультет архітектури туристичних комплексів. На факультеті створена кафедра геотехногенної безпеки та геоінформатики, яка в 2010 р. розпочала підготовку фахівців зі спеціальності «Геоінформаційні системи і технології».
Згідно з наказом ректора, в липні 2013 р. інженерно-екологічний факультет реорганізовано в Інженерно-екологічний інститут, до складу якого увійшли кафедри екології, геотехногенної безпеки та геоінформатики, інженерної геодезії, землевпорядкування та кадастру, безпеки життєдіяльності, а з 2015 р. – кафедри хімії і загальної та прикладної фізики.
Упродовж 1995-2006 рр. деканом факультету був д-р техн. наук, проф. Р. М. Рудий; у 2006-2015 рр. – канд. техн. наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності О. М. Мандрик. У березні 2015 р. директором інституту обрано канд. фіз. - мат. наук, доц. М. П. Мазура.
Нині в інституті готують фахівців зі спеціальностей «Геодезія та землеустрій», «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища».
Підготовка фахівців зі спеціальності «Екологія» спрямована на визначення сучасної екологічної ситуації у містах, районах, областях або в регіоні чи в державі загалом; негативного впливу забруднення на здоров’я населення шляхом аналізу всіх компонентів природи, дослідження ґрунтового покриву і земельних ресурсів, підземних, ґрунтових і поверхневих вод, атмосферного повітря, кліматичних ресурсів, лісо - і агророслинного покриву, визначення антропогенного навантаження на них.
Навчання за спеціальністю «Технологія захисту навколишнього середовища» направлене на визначення техногенного впливу промислових підприємств на екологічну ситуацію у містах, районах, областях або в регіоні чи в державі загалом; дослідження транскордонного забруднення; дослідження та пошуку напрямів реалізації технологій зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище.
Підготовка за спеціалізацією «Землеустрій та кадастр» викликана проведенням ринкових реформ і створенням єдиної автоматизованої системи земельного кадастру в Україні.
Підготовка фахівців зі спеціалізації «Геодезія» пов’язана зі створенням топографічних та кадастрових карт і планів, проведенням інвентаризації та розпаювання землі, визначення форм та розмірів землі з використанням геоінформаційних систем.
Навчання зі спеціалізації «Геоінформаційні системи і технології» спрямоване на кадрове забезпечення геодезичних підприємств та підприємств, що займаються питаннями землевпорядкування та кадастру, а також галузей геології, геофізики, екологіїта ін.
Одним із перспективних напрямів є професійна підготовка фахівців зі спеціалізації «Оцінка землі та нерухомого майна», викликана розвитком ринкових відносин в Україні, зокрема ринку землі, а також із суттєвим розширенням сфер застосування грошової оцінки земель як нормативної, так і експертної.
Сьогодні в інституті навчається 640 студентів. Навчальний процес забезпечують 85 викладачів, серед яких – 15 докторів наук, професорів і 47 кандидатів наук, доцентів. Четверо вчених інженерно-екологічного інституту стали лауреатами Державних премій у галузі науки і техніки – Адаменко О. М., Кузьменко Е. Д., Полутренко М. С., Семчук Я. М.
Заняття проводяться у десяти оснащених сучасним навчальним та виробничим обладнанням лабораторіях. До складу інституту входить Дністровський інженерно-екологічний протипаводковий полігон в с. Маріямпіль Галицького району, на якому студенти-екологи проходять літні практики.
Щорічно науковці інституту публікують близько 50 навчально-методичних та 160 наукових праць. В інституті функціонує аспірантура і докторантура та працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю «Екологічна безпека».
В інституті сформовано наукові школи під керівництвом д.г.-м.н., професора Адаменка О. М. «Раціональне використання і захист природи», д.т.н., професора Семчука Я. М. «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» та д.т.н., професора Погребняка В.Г. «Екологія і реофізика полімерів», які виконують фундаментальні та прикладні дослідження, створюючи творчі продукти світового науково-технічного рівня, поєднуючи наукові пошуки з підготовкою спеціалістів від найнижчого ступеня до доктора наук.
Інститут має широкі міжнародні зв’язки. Зокрема, співпрацює з Агенцією із охорони середовища (США), Марбурзьким університетом імені Філіппа (Німеччина), Північним університетом м. Бая-Маре (Румунія), Міжнародним центром регіональних досліджень навколишнього середовища (Австрія), Краківською гірничо-металургійною академією ім. С. Сташіца (Польща), Університетом Мішкольца (Угорщина), Празьким хіміко-технологічним університетом (Чехія), Технічним університетом в Кошице (Словаччина), Вищою школою інженерії господарства «WSIG» в Слупську (Польща) та ін. Студенти інституту мають можливість стажуватися та проходити практики в фірмах Канади, Німеччини, Іспанії, Румунії, Польщі тощо. Кращі студенти інституту навчаються кілька семестрів у Краківській гірничо-металургійній академії ім. С. Сташіца, а з 2012 р. отримують дипломи європейського зразка.

Навігація

Головна Керівництво Історія інституту