ОголошенняОпрацьовані рейтинги про виплату стипендій

Нові рейтинги про виплату стипендій вже готові. Щоб подивитися свій рейтинг, перейдіть за посиланням нижче. ...
Читати більше...

Нові стипендії

До уваги студентів. На сьогодні директори інститутів опрацьовують рейтинги про виплату стипендій. Орієнтов...
Читати більше...

До уваги студентів магістрів набору 2015 року!

З 16.01.2017 по 05.02.2017 всі викладачі випускних кафедр будуть на роботі і перебуватимуть в 0 корпусі. Також буде можл...
Читати більше...Інженерно-екологічний факультет

Інженерно-екологічний факультет створений в 1995 році і об’єднує 4 кафедри. Проводить підготовку спеціалістів, робота яких пов’язана із землевпорядкуванням та охороною довкілля. Кількість студентів на факультеті постійно зростає і на сьогоднішній день тут навчається більше 500 студентів та 12 аспірантів. Професорсько-викладацький колектив факультету нараховує 6 професорів, докторів наук; 20 доцентів, кандидатів наук; 25 асистентів.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

-         “Землевпорядкування та кадастр”;

-         “Геодезія”;

-         “Геоінформаційні системи і технології”;

-         “Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Факультет має широкі міжнародні зв‘язки, співпрацюючи з Агенцією охорони середовища (США); університетом Філліпса (м.Марбург, ФРН); університетом НОРД (м. Бая Маре, Румунія); Міжнародним центром регіональних досліджень навколишнього середовища Центральної та Східної Європи (м.Брно, Чехія, м.Відень, Австрія) та іншими. Тому студенти факультету мають можливість проходити практики в зарубіжних фірмах Німеччини, Румунії, Канади, Польщі та інших країн.

Підготовка фахівців зі спеціальності “Землевпорядкування та кадастр” викликана проведенням ринкових реформ та створенням єдиної автоматизованої системи земельного кадастру у нашій країні. Потреба у фахівцях даного профілю виникла у зв’язку зі створенням ринку землі, а це пов’язано з виконанням: обліку кількості та якості земель; реєстрації земельних ділянок; економічної та грошової оцінки землі та нерухомості;  проектів землеустрою території, проектів грунтозахисних заходів; встановлення меж адміністративних одиниць; інвентаризації земель; оформлення документації для надання та передачі земель; вирішення земельних спорів; відведення земель; виконання топографо-геодезичних робіт.

Спеціалісти з фаху “Землевпорядкування та кадастр” працюють в структурах: Державного комітету по земельних ресурсах; Головного управління геодезії, картографії та кадастру; Комітету з питань архітектури та містобудування та інших землевпорядних, топографо-геодезичних, проектно-вишукувальних, будівельних, геологорозвідувальних організаціях, а також входять у депутатські комісії по земельних питаннях рад різних рівнів. На сьогоднішній день тільки в Івано-Франківській області працюють понад 700 державних службовців – землевпорядників та понад 300 – землевпорядниками у державних та правових проектних організаціях.

Підготовка фахівців зі спеціальності “Геодезія” пов’язана із створенням топографічних та кадастрових карт і планів, проведенням інвентаризації та розпаювання землі, визначення форм та розмірів землі з використанням геоінформаційних систем.

Велику потребу в інженерах-геодезистах мають державні аерогеодезичні підприємства Служби геодезії, картографії та кадастру, яка функціонує нині при Кабінеті Міністрів України і забезпечує народне господарство держави топографо-геодезичними матеріалами і картографічною продукцією.

Інженери-геодезисти знаходять сьогодні широке застосування в землевпорядних службах обласних управлінь та районних відділів земельних ресурсів системи Держкомзему України. Основне призначення таких спеціалістів – проведення земельної реформи, створення земельного кадастру та впровадження в життя Програми створення автоматизованої системи ведення Державного земельного кадастру.

Підготовка фахівців зі спеціальності “Геоінформаційні системи і технології” спрямована на кадрове забезпечення геодезичних підприємств та підприємств, що займаються питаннями землевпорядкування та кадастру. Проте можливе їх використання в галузях геології, геофізики, екології.

Особливістю є навчання студентів основам програмування з використанням комп’ютерних мов та оволодіння навичками роботи з геоінформаційними системами, які використовуються в інженерній геодезії, землевпорядкуванні та в геологічній і екологічній галузях.

Основні напрямки майбутньої діяльності фахівців даної спеціальності:

-         розробка та супровід інформаційних систем;

-         інформаційне забезпечення діяльності нафтогазових підприємств;

-         аналіз та обробка просторово-координованої інформації;

-         розробка картографічного забезпечення для окремих галузей народного господарства;

-         моделювання просторово-розподілених даних;

-         побудова спеціалізованих ГІС;

-         інформаційне забезпечення геологічних, інженерно-геологічних та екологічних досліджень.

Підготовка фахівців зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” спрямована на визначення сучасної екологічної ситуації на промисловому, сільськогосподарському та інших підприємствах, у містах, районах, областях або в регіоні чи в державі в цілому шляхом аналізу всіх компонентів природи, геологічного середовища, мінерально-сировинних ресурсів, геофізичних полів та їх впливу на навколишнє середовище і здоров’я населення, рельєфу та його порушення несприятливими геодинамічними процесами, грунтового покриву і земельних ресурсів, підземних, грунтових і поверхневих вод, атмосферного повітря і кліматичних ресурсів, лісо- і агророслинного покриву та антропогенного навантаження на них.

Майбутній інженер-еколог організовує екологічний моніторинг на підприємствах і територіях; бере участь в екологічних обгрунтуваннях та експертизах проектів будівництва об’єктів в різних галузях народного господарства та експертизах нової техніки, технології та матеріалів; здійснює екологічний контроль за діяльністю підприємств, а також контроль екологічної ситуації в населених пунктах і територіально-адміністративних підрозділах; встановлює причинно-наслідковий зв’язок між поширенням основних захворювань та екологічними умовами; розраховує гранично-допустимі викиди і скиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і водне середовище; проводить пошуки джерел забруднення грунтів, води, повітря та інших компонентів природного середовища та пропонує засоби їх знешкодження; визначає розміри платежів підприємств за забруднення довкілля та використання природних ресурсів.

Інженери-екологи працюють в органах обласних та районних державних адміністрацій, у державних інспекціях і управліннях Мінекоресурсів, заступниками головних інженерів з екології на підприємствах, можуть займатися науковою роботою, викладати екологію в школах, училищах, технікумах, коледжах, ліцеях, працювати консультантами або ж експертами в різних установах та на фірмах.

На факультеті функціонує аспірантура за напрямами наукової діяльності та працює спеціалізована Рада із захисту кандидатських та докторантських дисертацій за спеціальністю «Екологічна безпека», видається з 2010 року періодичний науково-технічний журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування».

Студенти інженерно-екологічного факультету залучаються до науково-дослідної роботи, щорічно виступають на науково-практичних конференціях із використанням мультимедійних презентацій та доповідей, беруть участь у Всеукраїнських міжнародних олімпіадах. Так, у 2010 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» команда студентів нашого факультету здобула перше місце серед технічних вищих навчальних закладів.

Студенти факультету – активні учасники та неодноразові переможці звітів з художньої самодіяльності, КВН, інтелектуальних ігор та спортивних змагань.

Під час навчання студенти напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» опановують робітничі професії («Спостерігач за станом навколишнього середовища» та інші).

Студенти інженерно-екологічного факультету мають можливість протягом навчання на третьому і четвертому курсах на контрактних умовах  паралельно проходити підготовку на кафедрі військової підготовки ІФНТУНГ. Така підготовка здійснюється за бажанням студента та за результатами вступних іспитів і рівня успішності за два роки навчання.

Кращі студенти факультету одержують стипендії Президента України,  а також стипендії Верховної Ради України та інші стипендії.

Отже, чекаємо Вас на інженерно-екологічному факультеті, де Ви набудете знань, які в майбутньому зможете впевнено реалізувати при вирішенні завдань різних галузей народного господарства.

Олег Мандрик,

декан інженерно-екологічного
факультету

Навігація

Головна